investment graphic SF7 MTaNj

מסלול השקעה זה הינו מסלול מימוני בו אתה משמש כמלווה אשר זוכה לריבית קבועה על ההון שלך לאורך כל תקופת ההלוואה מהיום הראשון.
מדובר בהלוואה מובטחת על ידי נדל"ן למגורים ללא כאבי הראש ומקבלים תשואה קבועה שתנוע בין 7%-13% בהתאם לגובה ותקופת ההשקעה.

השקעתך תובטח ב-% 100 על ידי נדל"ן למגורים שבבעלות החברה שהוא נקי מכל שיעבוד. יבוצע רישום משכנתא על שמך על אחד או יותר מנכסי החברה.

בנוסף תקבל חוזה התחייבות מהחברה ( הסכם הלוואה) ואגרת חוב על שמך.

אין צורך בתקופת המתנה עד שהכסף מתחיל לזרום לכיסך-
אתה מתחיל לקבל ריבית על השקעתך בראשון של כל חודש !

במעמד סגירת החוזה וקבלת ההלוואה תקבל מראש המחאות בשקלים או
בדולרים ( לבחירתך ) לכל תקופת ההשקעה כולל המחאה אחרונה על סכום
הקרן בתום תקופת ההשקעה.
=================================================

בטבלה לפניך תוכל לקבל עוד מידע על ריביות, סכומים ותקופת השקעה.

table

לתשומת לבך: הצלחתו של כל פרויקט והשקעה נדל"נית לרבות הערכת התשואה מתבססים על תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש ועלולים להיות שונים מהמפורט במידע הנמסר. בקבלת החלטה ביחס להשקעה, על המשקיעים לבצע בדיקות עצמאיות ולסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מתאים בנוגע לסוגיות הכרוכות בהשקעה לרבות יעוץ משפטי, מיסויי וכספי.

הצעת ההשקעה בנכס למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד את פר- 1994 ("חוק השקעות משותפות") הקובע כי הצעה ומכירה לעד 35 משקיעים אשר אינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה פרסומו. 

לאור האמור, ההשקעה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות. ההשקעה וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל. פרטי ההשקעה ייחשפו אך ורק במסגרת פרטנית לכל משקיע אשר יבקש לקבל פרטים מלאים וע"פ מו"מ סופי ופרטני שינהל המשקיע מול היזם ("הליך מו"מ). רק 35 משקיעים יחשפו לכלל המידע ביחס להשקעת הנדל"ן, לתנאי ההשקעה, ורק 35 יוכלו לקחת חלק בהשקעה בהתאם להליך המו"מ. 

דילזון איקס, כמו גם יועציה, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, והמידע לגבי אפשרות ההשקעה אינו מהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
גלילה למעלה