Terms and Conditions

תנאי שימוש

אודיודידאקט בע"מ 

 1. הגדרות

       "החברה" – חברת אודיו דידקאט בע"מ ח.פ. 515035673. 

       "התוכן" משמעותו, בין היתר, גרפיקה, טקסט ותמונות.

  Project X       –  חברת אודיו דידקאט בע"מ, בעלי המניות, נשואי המשרה, הדירקטורים, העובדים, היועצים שלה או מי מטעמם ,
      כולם ביחד וכל אחד לחוד יקראו
Project X.   

      תוכניות הלימודים של Project X– תוכניות לימודים המועברות ע"י רוברט שמין באמצעות נציגיו בישראל- חברת אודיו דידקאט בע"מ,
      בנוגע להשקעות נדל"ן בארה"ב.  

     "אתה" ו/או "משתמשים" ו/או "משתמש"  משמעותם, יחידים ו/או ישויות, הצופים ו/או המשתמשים באתר ובשירותים. 

     "השירות" משמעותו האתר, לרבות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, אם וככל שיינתנו, ולרבות תוכניות הלימודים של  ,Project Xמיילים שנשלחים על ידי
     החברה, קורסים דיגיטליים, עמודי
Facebook  של החברה וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להשתנות על ידי החברה מעת לעת לפי שיקול דעתה
     הבלעדי. 

     "החשבון" משמעותו החשבון שפתחת על שמך באתר.                   

     "שגיאות אתר" משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של החברה.

 1. מבוא

  1. החברה הינה הבעלים של אתר האינטרנט שכתובתו  www.projectxclub.comושל האתר www.campus.Projectxclub.com (להלן: "האתר"). האתר מציע מידע בסיסי בנוגע לחברה  ולשירותיה וכן מהווה פלטפורמה טכנולוגית ולימודית בכל הנוגע להזדמנויות השקעה בנדל"ן. 

  2. השימוש בשירותי החברה, לרבות, כל גלישה וגישה לאתר, שימוש בעמודי Facebook של החברה ושל תוכניות הלימודים של Project X, מיילים שנשלחים אליך ע"י החברה , שימוש בתוכניות הלימודים של Project X וכן השימוש בקורסים דיגיטליים באתר, הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש" ו/או "ההסכם") לרבות האמור במדיניות הפרטיות של החברה (להלן: "מדיניות הפרטיות"), המפורסמים באתר ובכפוף לכל דין ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתיעשה במסגרת זו. שימוש כאמור מהווה הסכמה מפורשת מצדך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות הסכם זה. למשתמש לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות הסכם זה ו/או שינויו.

   1. מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין Project X לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או המשתמשים בשירות אחר שמעניקה החברה. גלישה ושימוש באתר מהווים הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר. 

   2. אם אתה מתקשר בהסכם זה מטעם חברה או ישות משפטית אחרת, אתה מתחייב כי אין כל מניעה, על פי הסכם ועל פי דין, להתקשרותך בהסכם זה ולביצוע כל התחייבויותיך על פיו והנך מוסמך לחייב את הישות המשפטית האמורה בתנאים אלו. תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה בו, לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בהם או באמצעותם, וכן על כל מסירת מידע והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו. 

   3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר ו/או בכל שימוש אחר אשר מוענק על ידה, בין אם בתשלום ובין אם לא בתשלום, אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש כפי שמפורטים להלן ו/או במידה והתקשרותך עם החברה הסתיימה בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות הספציפי שנחתם בינך ובין החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. 

   4. מובהר כי, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר, אשר יעודכן ויפורסם ע"י החברה מעת לעת. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש באתר .

   5. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא. 

   6. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

 

 1. השירות 

  1. בכפוף לביצוע כל התחייבויותיך ותשלום התמורה (כהגדרתה להלן) במלואה ובמועדה, מעניקה לך החברה רשות שימוש, אישית ובלתי ניתנת להעברה באתר ובשירותים (להלן: "השימוש"), והכל בכפוף לתנאים ולהגבלות המפורטים להלן ובכפוף לכך שאתה: (1) תפתח חשבון באתר; (2) תירשם לאתר כמפורט בהסכם זה ובאתר; וכן (3) תקיים במלואם את תנאי הסכם זה. 

  2. כל שימוש באתר או באיזה מהשירותים המוצעים במסגרתו מותנה ברישום באמצעות טופס רישום באתר. לצורך השלמת הרישום לאתר, יש לבחור שם משתמש וסיסמא וכן למסור פרטים כגון שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. שירותים שונים באתר עשויים להכיל מספר זיהוי מסוים הנועד לנתר את מספר הפעמים בו השתמשת בשירותים אלו.

  3. הנך מתחייב ומצהיר כי (א) הפרטים שיימסרו על ידך יהיו אמיתיים, נכונים ומדויקים ולא ייעשה כל שימוש באתר תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר; (ב) שם המשתמש שתבחר לא כפוף לזכויותיו של אדם אחר; (ג) לא תעשה שימוש בשם משתמש של אדם אחר; (ד) המשתמש לא יצור חשבון עבור צד ג' כלשהו ו/או ישתף את סיסמתו ו/או יאפשר לצד ג' כלשהו לגשת לחשבון שלו ו/או לעשות כל דבר אחר שעלול לסכן את אבטחת החשבון שלו באתר; ו- (ה) במקרה של שינוי פרטים או אם ישנו חשש שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך, תדווח על כך לאלתר לחברה באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected]

3.4            אתה רשאי להשתמש בשירותים כל עוד הנך עומד בתנאי השימוש וכל עוד חשבונך בתוקף ולא הוסר על ידי אחד מהצדדים. אתה אחראי לכל פעילות הנעשית בחשבונך, כולל כל פעילות הנעשית על ידי משתמשים לא מורשים. אתה לא רשאי להתיר לאחרים להשתמש בחשבונך. אתה מחויב לשמור בסודיות את סיסמתך. המשתמש מתחייב לשמור את כל הסיסמאות ואמצעי האבטחה האחרים, בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהן ו/או במחשב האישי של המשתמש ו/או בכל ציוד קצה אחר. אם הנך משתמש במחשב אשר לאחרים ישנה גישה אליו, אתה מחויב לצאת מחשבונך לאחר השימוש. 

 1.  המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא בן 18 לפחות ולחילופין כי הוא מתחת לגיל 18 והוא קיבל את אישור הוריו להשתמש בשירות. 

 

 1. השימוש באתר 

  1. המשתמש מתחייב כלפי Project X כי לא יעשה שימוש בשירות ו/או באתר ו/או לא יעלה: כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט; לא יקדם או יעלה מידע בידיעה כי הוא לא מדויק, שגוי או מטעה; לא יעסוק בקידום תחרויות, הגרלות או משחקי פירמידה ללא הסכמת החברה בכתב ומראש; 

  2. המשתמש מתחייב כלפי החברה כי לא יעשה שימוש בשירות לשם העברת ו/או הפצת תוכן מטריד ו/או דואר זבל באמצעות דוא"ל, רשתות חברתיות ו/או כל דרך התקשרות אחרת. כמו כן, המשתמש מתחייב כי כל תוכן המועלה על ידו הינו תוכן אשר תחת בעלותו הבלעדית והינו מהימן ומשקף נאמנה את הפרטים המצויים בו. 

  3. במקרה שהמשתמש סבור כי כל תוכן שפורסם באתר מפר זכויות כלשהן ו/או אינו חוקי ו/או מזיק למשתמש בכל אופן, המשתמש רשאי ליצור קשר עם החברה בדואר אלקטרוני [email protected], תוך פירוט של התוכן שעליו מתבססת התלונה ובצירוף הסבר בנוגע לתלונה. החברה תבדוק את התלונה בהקדם האפשרי ובמהלך שעות העבודה הרגילות. במידת הצורך, החברה תטפל בתלונה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  4. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא ישתמש בכל דרך כלשהי באתר זה או במידע שמופיע באתר זה, בחוסר תום לב ו/או באופן הכרוך בהונאה ו/או בזדון ו/או בסחר או התנהגות בלתי הוגנת ו/או באפליה ו/או בלשון הרע ו/או בהוצאת דיבה ו/או בפוגענות ו/או בגסות ו/או בהפרת סודיות ו/או בהפרת זכויות קנייניות ו/או בפגיעה בפרטיות ו/או בהתחייבות לכל מעשה או מחדל בלתי חוקי אחר, או באופן אחר שאינו הולם. 

  5. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יאסוף מידע כלשהו מהאתר (מלבד עיון סביר של המידע המופנה למשתמש), לרבות שימוש באמצעים טכנולוגיים ו/או אלקטרונים ו/או אוטומטיים לצורך ליקוט מידע. 

  6. המשתמש מצהיר ומתחייב להשתמש במידע לצרכיו האישיים בלבד ובהתאם לתנאי שימוש אלו, ולא להעביר מידע מהאתר או לתת ייעוץ לצד ג' כלשהו, על סמך מידע שמופיע באתר. 

  7. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי השימוש באינטרנט ו/או באתר אינו מוגן והוא חושף את המשתמש, בין היתר, לסיכונים הנובעים מרשת האינטרנט ו/או מהשימוש במחשב ו/או מהשימוש בכל ציוד קצה כלשהו אשר מאפשר חיבור לרשת. 

  8. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהוא האחראי הבלעדי לכל ההשלכות של שימוש לא מורשה בסיסמאות, באמצעי אבטחה אחרים, במחשב האישי ובכל ציוד קצה אחר. 

  9. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש באתר ובמידע שמוצג באתר, אלא למטרה שלשמה נועדו, ולפיכך המשתמש לא יפרסם ו/או ייצור קשר עם משתמש אחר ו/או כל צד שלישי אחר בכל דרך שקשורה לאתר זה ו/או למידע המופיע באתר זה, מלבד בקשר לעסקה המוצעת שפורסמה על ידי משתמש אחר או על מנת ליצור קשר עם צד ג' כלשהו שפרטיו צוינו באתר. 

 1. ויתור והגבלת אחריות 

 

בנוסף לאמור בתנאי השימוש לעיל, ומבלי לגרוע מהם, יחולו גם תנאי השימוש הבאים באתר:

 1. השימוש באתר זה ובמידע שמופיע באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. 

 2. האחריות הבלעדית לכל מידע, התקשרות ותקשורת בין המשתמשים, עסקה, השקעה, הזדמנות עסקית, נדלנית או כל עניין אחר שהוצע, הוצג, או נעשה במהלך השימוש באתר מוטלת אך ורק על המשתמשים, ו- Project X   מתנערים במפורש מכל אחריות או חבות כזו. 

 3. Project X אינם אחראים לרמת הדיוק של מידע כלשהו, שלמותו, עדכניותו ורמת התאמתו לצורכי המשתמש. כמו כן, Project X  לא יבצו כל אימות ו/או בדיקה ו/או חקירה, ביחס למידע שמופיע באתר לרבות,  ביחס למוכר ו/או לקונה פוטנציאלי  ו/או ביחס לנכס הרלוונטי. 

 4. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה בהתבסס על המידע האמור באתר, אלא, לבצע לפני כל החלטה עסקית ונדלנית, אימות ו/או חקירה ו/או בירורים וייעוציים בלתי תלויים בתחום הכלכלי, העסקי, המשפטי, החשבונאי והמיסוי, תוך התחשבות בצרכיו ובמשאביו, וכי הוא לוקח אחריות מלאה על החלטותיו, בין אם יובילו לרווח ובין אם יובילו להפסד. 

 5. המשתמש מצהיר כי הוא מבין שמידע מסוים עשוי להיות מוצג למטרות המחשה בלבד ואינו מתיימר להוות תיאור מלא ומדויק של העסקה ו/או הנכס ו/או של המידע הנדרש על מנת להעריך את העסקאות והנכסים האמורים על מנת לקבל החלטות השקעה.  

 6. אין להסיק כל המלצה ו/או שידול מצד Project X  , ביחס לכל עסקה אשר מופיעה באתר, בין אם היא מסומנת כמאומתת ובין אם לאו. 

 7. כאשר עסקה מסומנת באתר כ"מאומתת" הכוונה היא שנעשה אימות ראשוני בלבד בגין זהות המוכר, קיומו של הנכס, ואישור ראשוני בלבד מול המוכר שזהו תיאור הנכס ומחיר הרכישה המוצע. אין להסתמך על האימות הראשוני שבוצע כאימות וודאי ועל המשתמש לבצע אימות עצמאי משלו ובלתי תלוי של הפרטים שצוינו לעיל וכן לבצע בדיקות ובירורים בלתי תלווים משלו לצורך בחינת כדאיות העסקה. 

 8. המשתמש מצהיר כי הוא מבין שאין לראות בשום דבר הכלול באתר כייעוץ משפטי ו/או ייעוץ בעניין כדאיות השקעה ו/או ייעוץ חשבונאי ו/או ייעוץ בענייני  מיסוי. 

 9. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שההשקעה בנדל"ן כרוכה בסיכונים שונים, לרבות סיכון לאובדן מלוא ההשקעה וכן לעלויות רבות, ושהוא מודע לסיכונים שבהשקעה בנכסים המוצגים באתר והוא לוקח אחריות מלאה ובלעדית על החלטות ההשקעה שלו, וכיProject X  אינם מבטיחים הכנסה כלשהי מהשקעה זו.

 10. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהעסקאות הנידונות באתר זה, אינן וודאיות וכי הנתונים, המספרים, וההצהרות שמוצגים באתר , אינם מחייבים את הצלחת ההשקעה וכי ההשקעה והתשואות מההשקעה אינן בטוחות בשום מקרה והן בכל מקרה כרוכות בסיכונים, אי וודאיות ותלויות במספר גורמים משתנים, לרבות , קבלת הכנסה מהשכרת הנכס, שוק הנדל"ן בסביבת הנכס,  מצבו של הכנס ועוד , וכי אין כל בטחון שתוכנית ההשקעה תתממש. 

 11. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא בקיא ומנוסה בהערכת השקעות ובעל ניסיון בעניינים פיננסים ועסקיים והוא יכול להעריך את היתרונות והסיכונים של השקעה בכל נכס המוצג באתר זה, לחילופין המשתמש מצהיר ומתחייב כי אם אין לו הידע, הניסיון והכישורים הנדרשים לצורך הערכת העסקאות והנכסים המוצגים באתר, הוא יערוך ייעוציים עם כל הגורמים הרלוונטיים לצורך קבלת החלטת השקעה, לרבות, ייעוץ כלכלי, משפטי, חשבונאי, מיסויי ועסקי . 

 

 1. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא יכול לשאת בסיכון הכלכלי של השקעות נדל"ן וכי הוא יכול להרשות לעצמו אובדן מוחלט של כל ההשקעה לרבות ההוצאות הנלוות לצורך מימוש ההשקעה, וכי אין לו כל צורך בנזילות הכסף הנדרש לצורך מימוש ההשקעה. 

 2. Project X לא יישאו באחריות כלשהי מכל מין וסוג , והמשתמש משחרר את  Project X  ומוותר על כל טענה לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו ו/או למשתמש אחר ו/או לצד ג'   במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מהמידע שמופיע באתר ו/או מהסתמכות על האמור באתר ו/או מהשמטת מידע מהאתר ו/או מהופעת האתר באינטרנט לסירוגין לרבות הפסקה מוחלטת של הופעת האתר באינטרנט ו/או מהופעת ווירוסים ו/או באגים ו/או תקלות  ו/או כשלים, ו/או אובדן נתונים, ו/או מכל התנהגות ו/או מעשה ו/או מחדל ו/או מהפרת תנאי השימוש של כל משתמש אחר ו/או ממחדלים של משתמשי האתר ו/או ממחדלים של צד ג' שמעורב בהעלאת האתר ו/או בהשתתפות באתר ו/או בהשתתפות במידע שמפורסם באתר ו/או שמעורב בנתונים שעליהם מבוסס האתר. 

 3. התוכן המועלה על ידי המשתמש

  1. המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל התוכן אשר הינו מעלה ו/או מזין ו/או מפרסם ו/או מפיץ ו/או משתף באמצעות השירות באתר או בדרך אחרת  הוא נכון, מדויק ואינו מטעה והושג כדין ממקור לגיטימי, וכי הצגתו היא חוקית, ואינה דורשת כל הרשאה, איתור, היתר או רישיון מכל רשות ממשלתית או מכל צד שלישי (או שהתוכן הושג כדין) והוא אינו מפר זכויות של צד ג' כלשהו וכי הצגתו אינה מפרה ו/או מעוולת ו/או פוגעת ו/או משמיצה ו/או עושה שימוש לרעה ו/או נועדה לפגוע בזכויותיו – מכל סוג – של צד שלישי ו/או בניגוד לדין, לרבות כל פגיעה ו/או עוולה ו/או עבירה על הזכות לפרטיות, זכויות פרסום, זכויות קנייניות לרבות זכויות יוצרים או זכויות מוסריות או סימני מסחר, וכל זכויות קניין רוחני אחרות, הזכות לשם טוב של צד שלישי, רגשות הציבור ו/או כל זכות נוספת על פי דין; 

 

 1. המשתמש הינו האחראי הבלעדי למעשיו ו/או מחדליו ולכל תוכן אשר הינו מעלה ו/או מזין ו/או מפרסם ו/או מפיץ ו/או משתף באמצעות השירות באתר או בדרך אחרת לרבות מידע, שם משתמש, תמונות, טקסטים ו/או כל תוכן אחר, לרבות, אך לא רק, מידע על נכסים, הזדמנויות להשקעות נדל"ן . Project X לא היו אחראים לתוכן המוזן ו/או המועלה על ידי המשתמש באתר ואין ביכולתה לאמת את התוכן כאמור, שהמשתמש מעלה לאתר, ואין היא עורכת כל סינון ו/או בדיקה ו/או אימות, אם כי היא שומרת על זכותה לעשות כן ככל ותמצא לנכון לעשות כן. 

 2. למשתמש לא יהיו טענות נגד Project X , והם לא יישאו בכל אחריות בגין מידע כוזב אשר יוצג למשתמש על ידי משתמש אחר ו/או בשל כשלון עסקה כלשהי ו/או בשל כל נזק שייגרם למשתמש בקשר עם השקעות נדל"ן בעקבות השימוש באתר ובשירותי החברה.

 3. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הינו הבעלים של מלוא זכויות הקניין הרוחני בכל התוכן אשר הינו מעלה ו/או מזין ו/או מפרסם ו/או מפיץ ו/או משתף באמצעות השירות באתר או בדרך אחרת; 

 4. המשתמש מעניק בזאת ל-  Project X רישיון עולמי, שאינו בלעדי, אשר ניתן להעברה להשתמש בכל קניין רוחני ו/או מידע שפורסם ו/או הוצג על ידו באתר, וזאת ללא העברת תמלוגים כלשהם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו. 

 5. Project X   שומרים לעצמם, את הזכות לסרב לפרסם כל תוכן המועלה על ידך לאתר, ו/או למחוק ו/או לערוך בכל עת את התוכן (במלואו או בחלקו), הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שהיא תהיה מחויבת לעשות כן, ואין להסיק או לפרש חבות ו/או אחריות של Project X   מכל פעולה או השמטה שכזו. 

 

 1. מנוי לאתר 

  1. השימוש בשירותים המוצעים באתר, חלקם או כולם, כרוכים בתשלום מסוגים שונים ובתעריפים שונים, בכפוף לתנאי שימוש אלו , שיקבעו על פי שיקול דעתה של החברה, ויפורסמו באתר מעת לעת וכן בכפוף לאמור בהסכם ההתקשרות הספציפי שנחתם בינך ובין החברה.

  2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אתר זה ו/או התוכן שבאתר זה ו/או המידע שמופיע באתר זה , יכלול תוכן פרסומי, למשל קישורים ו/או באנרים לאתרי צד שלישי, פרסומות וקישורים לאפליקציות ותכני צד ג' ועוד, וכי ידוע לו שבמסגרת השירות, Project X   עשוים להציע לו את האפשרות לרכישת שירותים ו/או מוצרים שונים, אשר מסופקים על ידי צדדים שלישיים. כמו כן, Project X, אינם מתחייבים כי הקישורים המצויים באתר יהיו תקינים ו/או יובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אין משמעותו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכניProject X ,  לא יישאו בכל אחריות בקשר לכך.

 

 1. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של Project X  להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי נותני שירותים או פרסומים אחרים באתר. כמו כן Project X אינם נותנים חסות, מעודדים, מציעים, מסכימים או מביעים דעתם לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או איכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, ואירועים המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן שהאתר ו/או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן כאמור נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

 

 1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי שימוש בשירותים ו/או מוצרים אלו כפוף להסכמתו לתנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים,  וכי ידוע לו כי Project X  אינם אחראים על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר, וכי ידוע לו כי הוא מוותר בזאת על כל  על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי Project X בגין פרסום זה, וכי כל טענה, תביעה או דרישה מצד המשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי Project X  או מי מטעמם. 

 

 1. קניין רוחני

  1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר ו/או לשירות לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי ל- Project x

  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ולמען הסדר הטוב יובהר כי האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי החברה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של החברה.

  3. אין לעשות בתוכן שימוש אלא למטרות לשמן נועדו לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. מובהר כי משתמש רשאי לעשות שימוש בתוכן אך ורק בהתאם לתנאי שימוש אלה. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים. 

  4. אתר זה, התוכן והמידע שמופיעים בו, עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני בתחומי שיפוט שונים. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל ו/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים ו/או יערוך, בכל אופן שהוא, את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה. ויודגש, אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס את התוכן באתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה או פרסום ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה. 

  5. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו לProject X  רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). Project X אינם טוענים לזכויות בעלות ואינם נוטלים כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישייםיש לשים לב, כי תנאי השימוש של צדדים שלישיים עשויים לחול על שימוש מצד המשתמש, ואתה מסכים בזאת כי באחריותך לקבוע אלו מתנאי השימוש האמורים הינם רלוונטיים וחלים עליך ולעיין ולקיים את ההוראות והתנאים הרלוונטיים.

 2. אחריות ואי נטילת אחריות 

  1. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי  Project X בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. 

  2. יתכן כי השירותים באתר יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. Project X אינם מתחייבים לכך שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת.  Project X   לא יישאו בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך. 

  3. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן באתר, עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות.    Project X אינם מתחייבים ואינם מצהירים כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. Project X אינם מתחייבים ו/או מצהירים כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך. Project X אינם נושאים באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים באתר ואינם ערבים לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא.

  4. Project X ממליצים לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר. Project X מבהירים, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית. משכך, Project X אינם אחראים לתכנים אלה ולתוצאות – ישירות ועקיפות – של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

  5. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לאינטראקציה שלו מול צדדים שלישיים, בכל דרך שתהיה. 

  6. השירות אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של המשתמש ואינו מהווה ייעוץ מקצועי מטעם החברה. משתמש  המתקשר עם כל צד ג' ו/או כל משתמש בשירות, בהסתמך על המידע שהועבר לו על ידי כל צד ג' ו/או כל משתמש כאמור, יישא באחריות הבלעדית לתוצאות פעולותיו והחלטותיו. בנוסף, ל- Project X אין ערבות ו/או אחריות להתאמה בין המשתמשים המחפשים נכסי נדל"ן להשקעה לבין נכסי הנדל"ן המפרסמים באתר ו/או לכל נזק שייגרם למשתמש בקשר עם ביצוע עסקת נדל"ן כלשהי בעקבות השימוש בשירותי החברה.

 3. מגבלת אחריות

  1. Project X לא יישאו באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירות המוצעים באתר.  Project X לא יישאו באחריות כלפי המשתמש בנוגע לשימוש ע"י המשתמש בשירות, לרבות שימוש במידע שפורסם באתר ו/או מידע שהגיע לצד שלישי דרך האתר. 

  2. על אף האמור בכל מקום אחר בתנאי שימוש אלה, סך ו/או היקף האחריות של Project X   כלפי המשתמש (לרבות מכוח כל דין ו/או הפרה של כל חובה חקוקה ו/או אחריות הנובעת מרשלנות ו/או התרשלות בנזיקין), לא יעלה על סכום שכר הלימוד שהתקבל מהמשתמש בגין תוכנית הליווי המלאה של Project X  שעבורה שילם המשתמש. Project X   לא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא שנגרם במישרין ו/או בעקיפין למשתמש ו/או לכל מי מטעמו, בסכום שעולה על הסכום האמור לעיל. האחריות של Project X  על פי תנאי שימוש אלו הינה לתקופה שבה המשתמש רשום לתוכנית הלימוד של Project X  בלבד. 

 4. שיפוי

  1. על המשתמש לשפות ולהגן על Project X ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניותיה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכניה, נציגיה, ומיופי כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש; (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש; (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי. 

  2. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, Project X יהיו רשאים לפעול כנגד המשתמש, לרבות אך לא רק באמצעות חסימתו משימוש בשירות ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד Project X בשל כך. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את Project X  או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

  3. המשתמש מתחייב בזאת לשאת באופן בלעדי במלוא האחריות לתשלום בגין כל נזק ו/או פיצוי ו/או חיוב ו/או תמלוג ו/או אגרה ו/או כל תשלום או חיוב אשר שמקורם בתוכן שהמשתמש יפרסם ו/או יפיץ ו/או יצור באמצעות השירות באתר;

 1. עמידה בדין המקומי 

 

 1. השירותים והמידע באתר זה אינם מופנים ואינם מוצעים למשתמש אשר בתחום השיפוט שלו השימוש באתר ו/או בשירות אינו מותר על פי הדין המקומי. 

 2.  המשתמש יימנע מלבצע כל פעולה באתר ו/או יימנע מלבצע כל עסקה כלשהי אשר אסורה על פי כל דין החלים על המשתמש ו/או על העסקה כאמור. 

  1. באחריותו הבלעדית של המשתמש לשקול את עמדת החוק בתחומי השיפוט הרלוונטיים ולוודא שהשימוש באתר ו/או ההתקשרות בכל עסקה שהיא כתוצאה מהשימוש באתר זה אינם מפרים ואינם מוגבלים ע"י כל חוק ו/או תקנה , בתחומי השיפוט הרלוונטיים. 

 

 1. תקופה וסיום 

  1. הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יירשם המשתמש לשירות ויפתח חשבון באתר ויימשך כל עוד מנוי המשתמש לא הסתיים בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.

  2. Project X רשאים בכל עת לסיים הסכם זה ולהפסיק את חברותו של המשתמש באתר או במידע שבו, מבלי הודעה מוקדמת, במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם) ו/או הפר כל דין שחל ו/או השתמש שימוש בלתי מורשה באתר ו/או במידע שבו ; (2) Project X ידרשו לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3)  Project X לא יספקו עוד שירותים במדינה בה אתה תושב או ממנה אתה משתמש בשירותים; (4) מתן השירות עבורך כבר אינו מעשי מבחינה מסחרית עבור החברה. (5) בכל עת ובכל מצב שבו, Project X סבורים כי המשתמש עלול להזיק ל- Project X  ו/או למשתמשים אחרים ו/או לצדדים שלישיים וזאת ע"פ שיקול דעתם הבלעדי של Project X  . (6) ההתקשרות בינך ובין החברה הסתיימה, וזאת בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות הספציפי שנחתם בינך ובין החברה.

  3. האמור לעיל יהיה, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת העומדים לרשות Project X על פי תנאי שימוש אלו ועל פין הדין. 

  4. המשתמש רשאי בכל עת לסיים הסכם זה על ידי ביטול חשבונו באתר. תשלומים ששולמו מראש   לפלא ניתנים להשבה. 

  5. החברה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.

  6. Project X שומרים לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באתר, בין אם בתשלום ובין אם לא בתשלום, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, Project X  לא יהיו אחראים כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.  

  7. הוראות סעיף 8- קניין רוחני,  סעיף 9- אחריות ואי נטילת אחריות,  סעיף 10 – מגבלת אחריות,  סעיף 11- שיפוי, סעיף 12- עמידה בדין המקומי, סעיף 13- תקופה וסיום ו- סעיף 14 – כללי,  תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם. 

 2. כללי

  1. תנאי שימוש אלה, לרבות נספחיהם, מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.

  2. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד, ואין להסיק מהן משמעות כלשהי. 

  3. הודעותכל הודעה שתשלח מצד למשנהו תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה: (1) במסירה אישית; (2) בתוך שני ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח בדואר רשום או בפקסימיליה; ואם נמסרה בדואר אלקטרוני – תוך יום עסקים אחד.

  4. תנאי ההסכם אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים.  

  5. במידה וחלק כלשהו מתנאי שימוש אלו, יימצא כבלתי ניתן לאכיפה, שאר ההוראות ההסכם יישארו בתוקף מלא. 

  6. כל הסעדים, בין אם על פי הסכם זה, ובין אם על פי הדין, שניתנו בדרך זו אחרת, לאחד מהצדדים יהיו מצטברים ולא חלופיים. 

  7. המשתמש לא יהיה רשאי להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את התחייבויותיו או זכויותיו על פי הסכם זה, או כל חלק מהן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמה בכתב ומראש מאת החברה. Project X יהיו רשאים להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את התחייבויותיהם או זכויותיהם על פי הסכם זה ללא מתן הודעה מראש למשתמש. 

  8. כל שיהוי ו/או ויתור /או ארכה /או איחור /או הימנעות של מי מהצדדים לממש את זכויותיו ו/או לדרוש את קיומו של תנאי מתנאי הסכם זה ו/או הסכמתו לסטות מתנאי ההסכם, לא יהוו תקדים ולא יחשבו לויתור או הסכמה של אותו הצד לויתור על זכויותיו. 

  9. החברה תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו במיידי. לפיכך, מומלץ בפניך לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

  10.  על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין  הנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד. 

 

גלילה למעלה