image1

3417 Lockwood St, Memphis, TN 38128
עסקת תשואה סולידית – נכס מניב; ממפיס, טנסי

תמצית העסקה:
– עסקת BACK TO BACK

– רכישה והשכרה כולל מתן אופציה לשוכר לרכישה עתידית. (Lease Purchase)
– בעת רכישת הנכס ע"י המשקיע נחתם במקביל הסכם ליסינג ואופציה ע"י השוכר, כולל תשלום מקדמה של השוכר ע"ח הרכישה.
– תקופת ה Lease הינה ל- 15 שנה; בסוף התקופה השוכר יקבל בעלות על הבית.

*עסקת Lease Purchaseהינה עסקת רכישת נכס בה השוכר מקבל אופציה לרכישה של הנכס במחיר שנקבע מראש. מחיר זה גבוה מעלות ההשקעה.

פרטים על הנכס:
– בית פרטי.
– בשכונה מצויינת (working class) בעלת ביקוש יציב להשכרה.
– הבית בעל 3 חדרי שינה ו-2 חדרי אמבט.
– כ- 2,200 פיט רבוע + חניה כפולה צמודה.
– כולל ליווי צמוד של היזם בעסקה וניהול הנכס.

סך עלות: $46,750 (כולל הוצאות סגירה).

שכ"ד חודשי: $870 (קרי $10,440 לשנה ברוטו לפני הוצאות ניהול ואחזקה).
הכנסה חודשית קבועה כתשלום ליסינג של השוכר עבור הנכס.
השוכר אחראי לתחזוקת הנכס.

צפי לתשואה נטו: כ – 10% (לאחר הוצאות ניהול ואחזקה שנתיות)

תמונות

 

—————————————————————————————————-

עסקאות שנסגרו – SOLD

1639 Overbrook Rd. Lyndhurst 44124 OH
לפרטים על העסקה לחץ כאן

image004-1-e1457589502361Clare Ave, Maple Heights, OH
לפרטים על העסקה לחץ כאן

DSC03983-e1457589466555

Bartholf Ave, Jacksonville, FL
לפרטים על העסקה לחץ כאן

1.1
Willow Bend Ln. Bessemer AL
לפרטים על העסקה לחץ כאן

_R5_1311

לתשומת לבך: הצלחתו של כל פרויקט והשקעה נדל"נית לרבות הערכת התשואה מתבססים על תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש ועלולים להיות שונים מהמפורט במידע הנמסר. בקבלת החלטה ביחס להשקעה, על המשקיעים לבצע בדיקות עצמאיות ולסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מתאים בנוגע לסוגיות הכרוכות בהשקעה לרבות יעוץ משפטי, מיסויי וכספי.
הצעת ההשקעה בנכס למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד את פר- 1994 ("חוק השקעות משותפות") הקובע כי הצעה ומכירה לעד 35 משקיעים אשר אינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה פרסומו.
לאור האמור, ההשקעה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות. ההשקעה וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל. פרטי ההשקעה ייחשפו אך ורק במסגרת פרטנית לכל משקיע אשר יבקש לקבל פרטים מלאים וע"פ מו"מ סופי ופרטני שינהל המשקיע מול היזם ("הליך מו"מ). רק 35 משקיעים יחשפו לכלל המידע ביחס להשקעת הנדל"ן, לתנאי ההשקעה, ורק 35 יוכלו לקחת חלק בהשקעה בהתאם להליך המו"מ.
דילזון איקס, כמו גם יועציה, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, והמידע לגבי אפשרות ההשקעה אינו מהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
גלילה למעלה